Přehled jazykových úrovní

Ucelený jazykový systém


Pro vaši lepší orientaci jsme připravili ve stručném přehledu níže ucelený vzdělávací systém, který zahrnuje 6 jazykových úrovní.

* zkratka SERR = Společný evropský referenční rámec

 • Potřebné vstupní znalosti

  Žádná nebo minimální slovní zásoba, neznalost základních gramatických jevů.

  Typický student

  Chce se rychle naučit základům jazyka, o studium se zatím nepokoušel.

  Sebehodnocení studenta – poslech

  Nerozumí známým slovům a frázím.

  Sebehodnocení studenta – mluvené slovo

  Neumí se vůbec domluvit.

 • Potřebné vstupní znalosti

  Jednoduchá komunikace v přítomném čase, neznalost způsobu tvoření minulého času, základní představa o
  stavbě věty.

  Typický student

  Už se studiem „někdy“ nebo opakovaně začínal, má pouze základní znalosti, které potřebuje upevnit a
  pokročit dále v rozvoji komunikace.

  Sebehodnocení studenta – poslech

  Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního
  konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

  Sebehodnocení studenta – mluvené slovo

  Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji
  přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky
  odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

 • Potřebné vstupní znalosti

  Orientace v přítomném, budoucím a minulém čase. Znalost tvorby otázek a záporu.

  Typický student

  Dlouho jazyk nepoužíval a potřebuje se rozmluvit a komunikovat s využítím základních gramatických jevů.
  Potřebuje rozšířit slovní zásobu a zbavit se ostychu z mluvení.

  Sebehodnocení studenta – poslech

  Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají
  (např. základní informace o mně a mé rodině,o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl
  krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

  Sebehodnocení studenta – mluvené slovo

  Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o
  známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím
  natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.

 • Potřebné vstupní znalosti

  Dobrá komunikace v přítomném, budoucím a minulém čase. Neznalost složitějších gramatických jevů.

  Typický student

  Dokáže vyjádřit plynule své myšlenky při běžné konverzaci v přítomném, budoucím i minulém čase, ale je
  limitován v použití vhodných gramatických konstrukcí.

  Sebehodnocení studenta – poslech

  Rozumím frázím a složitější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají
  (např. informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých
  vět a jednoduchých souvětí, jednoduchých zpráv.

  Sebehodnocení studenta – mluvené slovo

  Umím komunikovat v souvětích vyžadujících přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech.
  Zvládnu společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a)
  udržet.

 • Potřebné vstupní znalosti

  Dobrá komunikace a poslech ve všech základních gramatických jevech a znalost předpřítomného času. Plynulý
  mluvený projev. Pasivní orientace ve veškeré běžně užívané gramatice.

  Typický student

  Potřebuje si prohloubit a zdokonalit komunikační dovednosti, mluvený projev a zopakovat si pravidla
  používání pokročilé gramatiky.

  Sebehodnocení studenta – poslech

  Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v
  práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících
  se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou
  vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

  Sebehodnocení studenta – mluvené slovo

  Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem
  mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo
  která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

 • Potřebné vstupní znalosti

  Praktická orientace ve veškeré běžně užívané gramatice. Jistý, plynulý mluvený projev a snadné porozumění
  mluvenému slovu.

  Typický student

  Zcela zvládl běžně užívanou gramatiku, chce především mluvit a získat jistotu správného projevu.

  Sebehodnocení studenta – poslech

  Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně
  znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů
  ve spisovném jazyce.

  Sebehodnocení studenta – mluvené slovo

  Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými
  mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Oblíbené jazykové kurzy


Stále nevíte, jakou máte jazykovou úroveň?

Připravili jsme pro vás test, kterým přesně určíme, které kurzy se pro vás hodí. Tak směle do toho!