Kurzy Němčiny

Kurz němčiny je určen těm z vás, kteří se chcete naučit jazyk a přitom si užít příjemné rozptýlení od všedních povinností. Přidejte se k docházkovému kurzu v Opavě, na kterém se nudit nebudete. Staňte se součástí skvělé party.

 • Možnost platby pouze na měsíc dopředu.

 • Intenzivní kurz

  Systém rozdělení studentů do 6 jazykových úrovní.

 • Garance výsledku v závislosti na odučených hodinách.

Podrobné informace ke kurzu

Délka kurzu němčiny- celkem 18 týdnů tj. 36 vyučovacích hodin (jedna vyučovací hodina = 45 minut). 
*(v případě zakoupení celého kurzu nikoliv zakoupení již probíhajícím kurzu)

Učební materiály a pomůcky:
 • Po celou dobu kurzu pracujeme také se speciální audiotechnikou – sluchátky pro vědomý a podvědomý poslech.
 • Výuka je vedena v souladu s Metodou zrychleného učení, která je určena právě pro intenzivní výuku.
 • Dále k výuce používáme doplňkové materiály s jazykovými hrami a aktivitami připravené vaším lektorem.
 • V hodinách rovnoměrně procvičujeme všechny jazykové dovednosti, především mluvený projev a poslech s porozuměním.

Cena zahrnuje:
 • systematicky proškoleného, profesionálního lektora
 • vyučování ověřenou speciální Metodou zrychleného učení
 • speciální technické vybavení pro metodu zrychleného učení
 • studijní skriptum ABECEDA + nahrávky
 • možnost si během kurzu půjčovat různé knižní tituly
 • na vyžádání certifikát o absolvování kurzu
Storno podmínky:

Vzhledem k tomu, že počet účastníků ve skupině je pouze 9 osob, účtujeme při náhlém zrušení objednávky stornopoplatek určité (%) z ceny kurzu.

 • při zrušení objednávky 13-24 prac. dnů před zahájením kurzu 40%
 • při zrušení objednávky 8-12 prac. dnů před zahájením kurzu 60%
 • při zrušení objednávky 0-7 prac. dnů před zahájením kurzu 100%
Všeobecné obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a příslušným dodavatelem.

Kde:

Výuka probíhá přímo v naších prostorách školy ve výukovém centru v Opavě.

Adresa: Lepařova 8, 746 01 Opava 1

O prostorách:

Naše škola vám nabízí velmi příjemné zázemí, kde se cítíte více jako doma než ve škole. Čekají na vás moderní technikou vybavené učebny s netradičním uspořádáním relaxačních křesel. Příjemné prostředí stimuluje chuť do poznávání nových věcí.

Cena kurzu:
3.190 Kč
Délka kurzu:
18 týdnů
Počet vyučovacíh hodin:
36
Max. počet osob:
9

Co se na jednotlivém kurzu naučíte


 • Typický student:

  Chce se rychle naučit základům jazyka, o studium se zatím nepokoušel.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je těm z vás, kteří se doposud s vyučovaným jazykem nesetkali nebo o něm mají jen základní povědomí. Vytvoříte si dobrý základ pro další studium a hned od začátku budete němčinu aktivně používat!

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu němčiny pro úplné začátečníky je uvést vás zajímavým, vtipným a hravým způsobem do základů jazyka, vytvořit zájem a motivaci pro další studium a ukázat, že mluvit můžeme již od začátku! Během kurzu se studenti naučí svá první německá slova, okamžitě je použijí, a co je nejdůležitější, budou se těšit na další setkání s jazykem.

  Témata lekcí:
  • oslovení a představení se, základní informace o sobě, své rodině, práci, domovu
  • supermarket – základní potraviny
  • mé oblíbené aktivity, zájmy, volný čas, jídlo
  • práce se základními číslovkami, určování času, data
  • restaurace – základní fráze
  • cestování a doprava – základní otázky na cestu, směr
  • jednoduché vyprávění v přítomném čase
  Gramatika lekcí:
  • základní pravidla stavby věty
  • tvoření jednoduchých vět v přítomném čase (věty oznamovací, tázací a rozkazovací)
  • tvoření záporu ve větě
  • používání základních předložek, přídavných jmen a příslovcí
  • osobní a přivlastňovací zájmena
  • použití modálních sloves (moci, umět, smět, muset, chtít, mít rád, mít povinnost) v přítomném čase

   

 • Typický student:

  Už se studiem „někdy“ nebo opakovaně začínal, má pouze základní znalosti, které potřebuje upevnit a pokročit dále v rozvoji komunikace.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se v minulosti již alespoň teoreticky seznámili s některými základními jevy a zvládají pojmenovat věci kolem nás, vytvořit jednoduché věty a zápor v přítomném čase, dále tvořit základní otázky,
  jednoduše se zeptat na cestu, čas, počítat.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu němčiny pro „věčné“ začátečníky je obnovit u studentů zájem o jazyk a motivovat je k dalšímu studiu. Během kurzu se studenti naučí ukazovat tvořit nejen jednoduché věty v přítomném, budoucím čase, ale i v minulém, požádat o pomoc, zjistit si základní a důležité informace.

  Témata lekcí:
  • jednoduše vyprávět děj na základě obrázků pomocí časových údajů, letopočtů
  • popsat každodenní činnosti, vyprávět o rodině a volném čase
  • poskytovat jednoduché rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
  • porozumět informačním letákům
  • domluvit se na hotelové recepci a vyplnit potřebné formuláře
  • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
  Gramatika lekcí:
  • tvořit jednoduché věty v přítomném, budoucím a minulém čase
  • opakování časování sloves v přít. čase
  • časování zvratných sloves
  • slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou
  • skloňování podst. jmen v nominativu, dativu a akusativu
  • řadové číslovky
  • préteritum u pomocných sloves
  • erfektum (minulý čas pomocí vazby – habe …..ge …..t) u pravidelných a některých nepravidelných sloves

   

 • Typický student:

  Dlouho jazyk nepoužíval a potřebuje se rozmluvit a komunikovat s využítím základních gramatických jevů. Potřebuje rozšířit slovní zásobu a zbavit se ostychu z mluvení.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se již v minulosti seznámili se základními gramatickými časy a jevy (minulý, přítomný a budoucí čas). Znalost tvorby otázek a záporu.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu němčiny pro pokročilé začátečníky je upevnit a zautomatizovat u studentů konverzační dovednosti s využitím pouze základních gramatických jevů (přítomný, budoucí a minulý čas) tak, aby je byli schopni každodenně používat. Důraz je také kladen na rozšíření slovní zásoby.

  Témata lekcí:
  • jednoduše vyprávět děj na základě obrázků pomocí časových údajů, letopočtů
  • popsat každodenní činnosti, vyprávět o rodině a volném čase
  • poskytovat jednoduché rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
  • porozumět informačním letákům
  • domluvit se na hotelové recepci a vyplnit potřebné formuláře
  • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
  Gramatika lekcí:
  • časování sloves v přítomném čase: pravidelná, nepravidelná, princip časování s odlučitelnými předponami, modální slovesa
  • významy předložek: místní a časové
  • zájmena osobní a přivlastňovací, tázací
  • spojky souřadicí a základní spojky podřadicí – významy (wenn, weil, dass)
  • perfektum pravidelných sloves
  • preteritum haben, sein a modálních sloves
  • stupňování příd. jmen
  • perfektum běžně užívaných sloves (pravidelných i nepravidelných)
  • vedlejší věty v přítomném čase a v minulém čase
  • podmiňovací způsob pomocí „würde + infinitiv“
  • skloňování podstatných jmen

   

 • Typický student:

  Dokáže vyjádřit plynule své myšlenky při běžné konverzaci přítomném v, budoucím i minulém čase, ale je limitován v použití vhodných gramatických konstrukcí.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří ovládají komunikaci v přítomném, budoucím a minulém čase. Neznalost složitějších gramatických jevů.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu němčiny pro mírně pokročilé je skutečně intenzivní zaměření především na orientaci a užívání většiny časů německé gramatiky, vytvoření kompletního obrazu o gramatickém základu, který je nezbytný pro plynulou a neomezenou komunikaci. Dále si studenti procvičí svoje znalosti v již zvládnutých jevech a rozšíří si slovní zásobu tak, aby ji byli schopni automaticky používat v mluveném projevu.

  Témata lekcí:
  • popsat každodenní činnosti, vyprávět o rodině a volném čase
  • poskytovat rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
  • porozumět informačním letákům
  • domluvit se na hotelové recepci, restauraci, letišti a vyplnit potřebné formuláře
  • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
  Gramatika lekcí:
  • opakování perfekta
  • tvoření konjunktivu préterita a opisné formy würde + infinitiv
  • préteritum silných, slabých a smíšených sloves
  • préteritum x perfektum
  • časové spojky als a wenn
  • spojky trotzdem a obwohl, deshalb a weil
  • přídavné jméno v přísudku
  • vztažné věty a vztažná zájmena
  • skloňování podstatných a přídavných jmen
  • trpný rod

   

 • Typický student:

  Zcela zvládl běžně užívanou gramatiku, chce především mluvit a získat jistotu správného projevu.

  Pro koho je kurz vhodný:

  Kurz je určen těm z vás, kteří se již seznámili nejen se všemi gramatickými časy a složitějšími jevy, ale s ohledem na rozsah teoretických znalostí je i jejich projev sebevědomý a téměř bezchybný.

  Obsah kurzu:

  Hlavním cílem docházkového kurzu němčiny pro pokročilé je dále upevňovat a systematicky rozvíjet konverzační dovednosti, slovní zásobu a celkový jazykový projev. Z gramatiky je kladen důraz na vyjadřování minulých dějů a používání modálních sloves. Studenti se budou po kurzu cítit velice jisti v jakémkoliv mluveném projevu.

  Témata lekcí:
  • popsat každodenní činnosti, vyprávět o rodině a volném čase
  • poskytovat rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
  • porozumět informačním letákům
  • domluvit se na hotelové recepci, restauraci, letišti a vyplnit potřebné formuláře
  • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
  Gramatika lekcí:
  • opakování minulého času + rozšíření znalosti nepravidelných sloves
  • préteritum významových sloves
  • předložkové vazby
  • směrová příslovce
  • podmiňovací způsob přítomný a minulý
  • vedlejší věty vztažné a účelové
  • trpný rod
  • idiomy

Docházkové kurzy - Ceník


celkem 18 týdnů / únor – červen / září – leden

36 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).

 • Cena kurzu při zaplacení
  kurzovného najednou

  3.190 Kč

 • Cena kurzu při systému
  platby na 1 měsíc dopředu

  2.000 Kč

Vypsané kurzy


Docházkový kurz – němčiny.

Kurzy označované v nabídce jako řada „+“. Jsou určeny těm, kteří si chtějí danou jazykovou úroveň probrat do hloubky a více rozšířit slovní zásobu, než gramatiku.

Vyberte si jazykovou úroveň – pro zobrazení konkrétních kurzů.

Typ / místo kurzu Termín kurzu Čas / den kurzu Cena

Je nám líto, ale žádné termíny nebyly zatím vypsány. Pro individuální poptávku nás kontaktujte.

Objednávka kurzu


Objednáváte Docházkový kurz Němčiny

Cena za kurz 8.000 Kč
Účastníci kurzu

Fakturační údaje

Celková cena:
Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

Nejpozději do 48 hodin vás budeme kontaktovat.

Tisíce spokojených účastníků


Docházkový kurz němčiny
není pro vás?

Zkuste telefonickou výuku nebo intenzivní kurz