Zpracování osobních údajů

Ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů je naší prioritou.

Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR).
Tato nová právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů.

Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak probíhá zpracování Vašich osobních údajů od výše uvedeného dne, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z jakých právních důvodů.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je ABECEDA s.r.o., IČO 26836904, se sídlem Roháčova 145/14,130 00 Praha 3. Pokud jste si v rámci související produktové nabídky sjednal/a též produkt společnosti ABECEDA TOP s.r.o., IČO 25354825, se sídlem Roháčova 145/14,130 00 Praha 3 a ABECEDA STAR s.r.o., IČO 0679578 se sídlem Roháčova 145/14,130 00 Praha 3 jsou všechny tři společnosti společnými správci Vašich osobních údajů.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo nejsou povinné údaje, pokud nám je však poskytnete, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější),
 • údaje o produktech, které máte sjednané
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
 • sociodemografické údaje (např. věk, povolání),
 • platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném kurzovném, číslo účtu apod.),

V jakých situacích Vaše údaje zpracováváme?

Plnění smlouvy
Zpracování Vašich osobních údajů je nutné zejména pro řádnou správu poskytování služeb a naši vzájemnou komunikaci. Údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte, jaké osobní údaje jste nám sdělil/a či které jsme zjistili při přihlášení do kurzu.

Plnění právní povinnosti
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například při plnění povinností, které nám ukládají předpisy např. na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

 • ve vyhodnocování a řízení rizik,
 • v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
 • v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace kurzu, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
 • ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting atp.),
 • v ochraně našich právních nároků (např. při našich pohledávek, dále v rámci soudních řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou nebo jinými orgány veřejné moci),
 • v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to i e-mailem a SMS).

Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste nám udělil/a či udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu). Bližší informace o takovém zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu, obdržíte při udělení souhlasu.

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání služby. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku.

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese:
ABECEDA s.r.o., oddělení řízení ochrany osobních údajů, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, info@abeceda.org.

Chci umět jazyk!

Pokud se chcete naučit jazyk, ale nevíte, jaký kurz by pro vás byl vhodný, ozvěte se nám. Společně na to přijdeme.