O ABECEDĚ


  Kategorie

Zvolte jazyk

Jazyková úroveň (více o úrovních »)

Místo kurzu

 
Hodnocení studentů 4.7/5 Podrobně (93.11%)

O Abecedě / Metoda zrychleného učení

Metoda zrychleného učení

Paměť je jako přeplněný lodní pytel aneb šprtání je na nic.

Současné znalosti v oblasti lidské paměti a psychologie již postoupili natolik, že nám Metoda Zrychleného učení tj. Superlearningu umožňuje prožívat učení klidně, bez šprtání, příjemně a hlavně s rychlým a zaručeným jazykovým výsledkem.

Základem Metody zrychleného učení – Superlearningu - je vícesmyslové učení, skládající se z následujících aktivit:

 • používání speciálních VARIO sluchátek pro opakovaný poslech pro fixaci slovní zásoby do dlouhodobé paměti
 • vizualizace probírané situace a představivosti
 • zapojení obou mozkových hemisfér do procesu učení a propojení krátkodobé s dlouhodobou pamětí
 • zvýšení koncentrace mozku na učení jeho převedením do stavu Alfa vnímání
 • zapojení více vjemových kanálů při výuce
 • využití aktivního poslechu s porozuměním, při osvojování správné výslovnosti a fixaci slovní zásoby do krátkodobé a střednědobé paměti
 • odbourání psychologických bloků a zapojení motivačních technik

Superlearning systematicky kombinuje prvky a aktivity moderních úspěšných vyučovacích metod a tím se stává v procesu zapamatování jedinečný a velmi úspěšný. Naši lektoři, kteří jsou vyškoleni v oboru psychologie, při výuce přivádí studenty do stavu maximálního soustředění a poté jim pomocí speciální výukové techniky již jen lehce fixují novou slovní zásobu.

 • OPAKOVÁNÍ NENÍ BIFLOVÁNÍ - využití speciálních VARIO sluchátek pro opakovaný poslech za účelem rychlé fixace slovní zásoby do dlouhodobé paměti

Opakování – znamená, že pomocí speciálních VARIO sluchátek si samovolně opakujete a ukládáte své znalosti do dlouhodobé paměti tak, abyste je v pozdější době rychle našli v krátkodobé paměti, jejž používáme při mluvení. Kapacita dlouhodobé paměti je hypoteticky neomezená, trochu připomíná lodní pytel, ve kterém hledáte druhou botu. Stejně jako ta bota však vypluje na povrch vždy ta informace, která je třeba a je žádoucí si na ní vzpomenout. Někdy izolovaně, někdy ve vzájemných souvislostech.

Biflování – znamená, že nekonečné krátkodobé opakování vytěsní představivost a s tím i prostor pro ukládání nové slovní zásoby.

 • VIZUALIZACE UČEBNÍCH TEXTŮ - vizualizace probírané situace a představivosti

Krátkodobá paměť fixuje to, co si ze záplavy vjemů mozek přebere, a mozek si vybírá podle toho, do jaké míry si s tím, co si má pamatovat, vytváří asociace. Proto si při výuce v duchu představujete situace, které jste slyšeli v našich textech a snažíte se do nich vžít a pochopit je. V představách je Váš obraz vždy stejný, ale česká slova vyměníte za anglická (německá, ruská…) a přiřadíte je představě, kterou již máte. Představujete si je, ale neopakujete je do nekonečna, jelikož biflování vytěsňuje z mozku představivost. Jasná představa = jasné vyjádření v jakémkoli jazyce.

 • RELAXACE V LEKCÍCH - odbourání psychologických bloků a využití motivačních technik

Součástí naší výukové metody jsou relaxace, autogenní trénink a imaginace s hudbou, které otevírají cestu k představivosti, obrazotvornosti, zvídavosti, lehkosti, hravosti, asociacím, navozují příjemné pocity, zabraňují stresu, a tímto nelibým pocitům, které by vyvolaly blokaci myšlení. Čím jsme uvolněnější, tím se nám několika násobně zvyšuje výkon naší paměti a tím více učiva jsme schopni přijmout.

 • ZAPOJENÍ OBOU MOZKOVÝCH HEMISFÉR - využití potenciálu pravé hemisféry

Pokud chceme ukládat do paměti nové informace rychle a s lehkostí, musíme zapojit do procesu učení i potenciál pravé hemisféry, který je v klasické výuce opomíjen a podceňován. O zapojení pravé hemisféry se postará jedinečná a zcela ojedinělá relaxace, vytvořená speciálně pro naši výuku. Jedná se o relaxaci s pravidelným rytmem bubnu a zpěvem, která zapojuje současně obě mozkové hemisféry (pravá hemisféra se specializuje na vnímání melodie, tónů, barvy zvuku a harmonie, zatímco levé hemisféře náleží vnímání rytmu) a pomáhá tak jednoduššímu zpracování nových informací obrazem i zakotvením pojmu. Tep bubnu synchronizuje mozkové polokoule. Jakmile začnou naše hemisféry pracovat harmonicky, dojde ke změně fyziologie mozkových vln. Naladění na tuto frekvenci otevírá cestu k snadnějšímu učení.

 • ALFA STAV - zvýšení koncentrace mozku na učení jeho převedením do stavu Alfa vnímání

Alfa stav vzniká při frekvenci EEG v mozku v rozsahu 5 -9 Hz. Na tuto frekvenci se mozek naladí např. při stavu dřímání nebo při relaxačním uvolnění. Alfa stav se spojuje s příjemnými pocity až euforií bez přítomnosti psychické námahy. V tomto stavu je náš mozek přípraven přijímat největší množství nových informací.

 • ZAPOJENÍ VÍCE VJEMOVÝCH KANÁLŮ PŘI VÝUCE

Učíme se tím lépe, čím více vstupních kanálů zapojíme do příjmu informace. V případě, že danou informaci slyšíme, vidíme a ještě si ji vyzkoušíme v praxi, máme 90% jistotu, že si danou informaci trvale zapamatujeme. Pokud informaci například přijmeme pouze sluchem, zapamatujeme si z ní cca 20%, pokud současně slyšíme i vidíme, uchová se nám v paměti již 50% dané informace. Probíraná témata v jednotlivých lekcích jsou proto přijímány a procvičovány prostřednictvím co největšího počtu vstupních kanálů, abychom zapojili všechny naše smysly pro přijímání a zapamatování informací.

 • VYUŽITÍ AKTIVNÍHO OPAKAVANÉHO POSLECHU S POROZUMĚNÍM

Mnohačetně opakovaným poslechem nahrávek pouze rodilých mluvčí simulujeme běžné životní situace přímo v cizojazyčném prostředí. Je velmi potřebné a pro správnou výslovnost žádoucí, již od samotného počátku učení jazyka vstřebávat autentickou výslovnost a získávat tak cit pro vlastní správnou výslovnost. Informace a vjemy získané při jednorázovém tréninku se většinou z paměti ztrácí během následujících 24 hodin. Ty, které jsou získané v několika lekcích rozložených v čase, vytvářejí trvalejší paměťové stopy. Proto se při výuce pravidelně vracíme k již probraným lekcím.

 • VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH TECHNIK – aktivitu střídá relaxace

Při celodenním studiu hraje velmi důležitou roli schopnost udržet pozornost a maximální stav soustředění za pomocí střídání výukových aktivit s relaxacemi. V relaxačních fázích jsou studenti pomocí uvolňovacích technik oproštěni od únavy a opětovně jsou přivedeni do stavu soustředění, ve kterém přijímají nové informace. Tyto fáze jsou navíc prokládány zábavnými hrami zaměřenými na komunikační aktivity, při kterých dochází k samovolnému procvičování učiva.

 • Gramatická pravidla pro jednotlivé jazykové úrovně

Vzhledem k systému výuky zaměřujícímu se na komunikaci se gramatická pravidla pro danou jazykovou úroveň neučí separátně, ale jsou přirozeně zabudovány do výukových textů a nahrávek. Jednotlivé lekce jsou cíleně zaměřeny na probíraný gramatický jev tak, že jej lektor jednoduchou a přirozenou cestou na příkladných a reálných situacích opakovaně vysvětluje a procvičuje.

Jak fungují pravá a levá hemisféra?

Náš mozek je rozdělen na dvě mozkové hemisféry a teprve tehdy, když se naučíme využívat potenciál obou jeho částí, stáváme se jeho plnohodnotnými majiteli.

Levá hemisféra

Hlavní funkcí levé hemisféry je lineární zpracování informací, postupný analytický proces a nepřetržité spojení s našimi minulými zkušenostmi uloženými v paměti. Je určena pro vnímání a plánování času. Levá hemisféra se specializuje na vědu, matematiku a zpracování řeči. Pracuje přesně, s očekávatelným výsledkem, detailně a soustředěně. Nenávidí nejistotu a nevypočitatelná rizika. Kontrola je klíčovým slovem. Chce vědět předem, kam se dostane, co se bude dít.. atd. Je deduktivní, racionální a produkuje vědomí.

Jako lidé dnešní západní civilizace využíváme více levou hemisféru - máme vysoce vyvinutý intelekt, logické uvažování, schopnost analýzy, vyjadřujeme se briskně, máme obrovskou slovní zásobu, vědu a technologie na vysoké úrovni, ale s tím bohužel i větší sebekontrolu a tendenci k zaměření na výkon, která následně vede ke stresu. Naše levá hemisféra je velmi konzervativní – pokud si jednou vytvoří závěr, systém, nerada jej opouští. Bojí se všeho nového, bojí se riskovat.

Člověk, který zatěžuje levou hemisféru, myslí ve slovech, analyzuje věci, dostává se od velkých celků k detailům. Ale vždy musí postupovat krok za krokem, musí se tedy na svou činnost hodně soustředit, stojí ho to hodně síly. Vypracovává pravidla a má zájem je dodržovat. Je tedy zaměřen konzervativně. Znejistí, když něco neodpovídá jeho představě na základě dřívějších zkušeností. Někdy může bezohledně prosazovat své myšlenky a přiklání se k autoritářskému způsobu vedení. Pracuje přesně, soustředěně, detailně, ale může se takto stát „malým dříčem“. Nemá rád pokusy, u nichž není zaručen předem očekávaný výsledek, nenávidí rizika a nejistotu, tímto ale může blokovat kreativitu ostatních a využití všech schopností jeho spolupracovníků. Stále hledá odpovědi, ne vždy však hledá důležité otázky! Vůbec nemá rád otázky, které nemůže zodpovědět. Jeho potřeba jistoty vyvolává také přehnaný pocit sebehodnocení a neustálé kontroly, což vyvolává nervózní napětí v okolí, v komunikaci a vede ke stresu.

Pravá hemisféra

Pravá hemisféra se podílí převážně na zpracování vizuálních a prostorových informací, vytváří analogie. Chce dospět k syntéze, chce mít přehled! Pravidla a zákonitosti ji nezajímají. Může tedy neustále inovovat a tvořit a přitom rozprašovat do ztracena stará pravidla. Umělecké, hudební a tvořivé schopnosti jsou na pravé hemisféře silně závislé. Pravá hemisféra je sídlem intuice, spontánnosti, hravosti, nadšení, představivosti a podvědomí. Pravá hemisféra nám pomáhá, abychom se dovedli orientovat v okolním prostoru, abychom si však také uvědomovali i svůj vlastní vnitřní prostor (vnímání těla) a pochopili ho. Pravá hemisféra zodpovídá za řeč těla – mimika, gestikulace, chování, barva hlasu, intonace, melodičnost řeči, její rytmus, hlasitost i přestávky v řeči.

Ta pravá je zvídavější, ráda poznává nové možnosti, ráda bortí předsudky a vynesené závěry a stále se pokouší vidět vše i z jiné strany. A to je ta pravá tvořivost, to nás vede k objevování, novým nápadům a ulehčuje nám práci. To, že dospějeme po určitých zkušenostech a „dřině“ k určité osnově, pracovnímu postupu, ještě neznamená, že je to to nejlepší a nejjednodušší. Po čase se můžeme stát těmi „dříči“, kteří mají sice vypracovaný systém, ale unavuje nás, bere nám radost z práce. Nové nápady přinášejí euforii, radost a lehkost. A pokud se nám podaří objevit snadnější postup, motivuje nás to dále v práci.

Člověk, který využívá více pravou hemisféru, myslí v obrazech. Má rád přehled, pravidla, zákonitosti ho nezajímají. Může tedy neustále inovovat a tvořit nová pravidla. V týmu je otevřen pro příjem nových informací a je vždy připraven své stanovisko znovu zvážit. Dovede pochopit osobité vlastnosti různých lidí a k tomu je třeba mít pozorovací nadání a schopnost empatie. Jedná spontánně, intuitivně, rád experimentuje, ale tato živelnost může vést někdy k chaosu a z takového člověka se může stát lehce „postrach ulic“.

Každá hemisféra je spojena s opačnou polovinou těla, navzájem se však doplňují.

Probuzení vnitřní motivace, odvahy k hledání změn a nových přístupů nás nabíjí energií. A tato odvaha a zvědavost je záležitostí pravé hemisféry. Ta pravá nám pomůže podívat se na věci z druhé strany, objevit kreativitu v nás, a pokud je správně vyladěná s tou levou – ta nám opět pomůže tuto novou zkušenost zakotvit, uložit, dát ji systém a řád. Ale je třeba se naučit vždy nebát tento zavedený systém opět opustit, pokud nám již podněty nepřináší a hledat nový.

Důležitá je týmová práce obou hemisfér !!!

 

 

  abeceda - fotogalerie abeceda - video
Fotogalerie   |   Videa   |   Youtube kanál
 
Vyzkoušejte si vstupní jazykový test k zařazení do jedné z osmi nabízených jazykových úrovní.

 
Máte otázky nebo se chcete na něco zeptat sami? Zde přinášíme otázky a odpovědi pro Váš snadnější jazykový přehled.
 
Zde naleznete hodnocení a komentáře našich studentů kteří se zůčastnili jazykové výuky v rámci týdenních kurzů, kurzů pro veřejnost, firemní kurzů nebo individuální výuky.
Jazyková škola ABECEDA - specialista na intenzivní jazykové kurzy | Kurzy angličtiny, firemní kurzy, Angličtina pro děti, překlady a tlumočení Úvod | Nahoru

© 2010 - 2018 Infocity hosting & B7 design - webdesign studio Ostrava
Ochrana osobních údajů | Kontakty